พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

               พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และให้เป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีจำนวนเงิน ดังนี้

                   1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

                   2. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท

                   3. กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพ จำนวน 35,000 บาท รวมจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท

ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

                  เป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ภายหลังจากการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้วโดยบริษัทที่รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัย/ทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัย/ทายาทได้รับแล้ว เป็นดังนี้

                    1. กรณีบาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรวมกับค่าสินไหมทดแทน ไม่เกิน 50,000 บาท

                    2. กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จำนวน 100,000 บาท ไม่ว่าจะมีการรักษาพยาบาลหรือไม่ ถ้ามีค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตให้นำมารวมด้วย และรวมแล้ว เท่ากับ100,000 บาท

                     3.ค่าอนามัย  ( ค่าชดเชยอื่นๆตามสิทธิ)

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

                    กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย หากผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้

จากบริษัทประกันภัย หรือเจ้าของรถที่ไม่จัดให้มีประกันภัย หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้เช่น รถชนแล้วหนี หรือเจ้าของรถที่ไม่จัดให้มีประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหาย ฯลฯ โดยค่าเสียหายเบื้องต้นที่สามารถจ่ายได้ คือ

                     1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บตามที่รักษาจริงไม่เกิน 15,000 บาท

                      2. ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต จำนวน 35,000 บาท

                อนึ่ง การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ ผู้ประสบภัยหรือทายาทต้องยื่นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น

 การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

                การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นของผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยจากรถซึ่งถึงแก่ความตายตาม  พ.ร.บ. นี้  ผู้ประสบภัยหรือทายาทต้องร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน  180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น โดยสามารถขอรับได้จากผู้เกี่ยวข้องซึ่งแยก เป็น 2 กรณี  คือ

                1  การขอรับจากบริษัทประกันภัย

                                เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่มีการประกันภัยไว้กับบริษัท ให้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น

                                1) ความเสียหายต่อร่างกาย

                                    ก.  ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

                                    ข.  สำเนาบัตรประจำตัว  หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง   หรือ  หลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย  แล้วแต่กรณี

                                2) ความเสียหายต่อชีวิต

                                    ก.  สำเนามรณบัตร

                                    ข.  สำเนาบัตรประจำตัว

                                    ค.  สำเนาบันทึกประจำวันในคดีของพนักงานสอบสวน

                   2  การขอรับจากสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

                                ผู้ประสบภัยจากรถสามารถร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นจากสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยตามสถานที่ต่าง ๆ  ที่กล่าวข้างต้นได้  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

                                1. เจ้าของรถที่เกิดความเสียหายนั้น  มิได้จัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน

                                2. ขณะเกิดเหตุ  รถนั้นมิได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ  เพราะเหตุที่รถนั้นได้ถูกยักยอก  ฉ้อโกง  กรรโชก  ลักทรัพย์  รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  หรือปล้นทรัพย์  และเจ้าของรถได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

                                3. ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถที่เกิดความเสียหาย  และรถนั้นไม่มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ

                                4. รถนั้นมีผู้ขับขี่หนีไปหรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถคันใด

                                5. บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถที่เกิดความเสียหาย  ไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจำนวน

                                6. ความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยนั้นเกิดจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการประกันภัยตามที่ได้กำหนดยกเว้นไว้ใน  พ.ร.บ.  เช่น  กรณีความเสียหายเกิดจากรถของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  เป็นต้น

                                ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตามมาตรา 20  หรือจ่ายให้ไม่ครบให้ผู้ประสบภัย  หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยแล้วแต่กรณี  แจ้งต่อสำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  พร้อมข้อเท็จจริงดังนี้

                                                1.  ชื่อบริษัทประกันภัย  และหมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย

                                                2.  จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ประสงค์ได้รับ

                                                3.  วันที่ไปยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย

                                กรณีที่รถต้องทำประกันภัยตามกฎหมายนี้  ไม่ทำประกันภัย  แล้วไปเกิดเหตุให้เจ้าของรถเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น  หากเจ้าของไม่ยอมจ่าย  และผู้ประสบภัยไปร้องขอจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  จ่ายแทนไปแล้วจะมีคำสั่งเรียกคืนจากเจ้าของรถตามจำนวนที่จ่ายไปพร้อมกับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบ  ซึ่งเจ้าของรถจะต้องส่งคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  ภายใน  7 วัน  หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท

ผู้มีสิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

- ผู้ประสบภัย

- ทายาทของผู้ประสบภัย

- โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรักษา ฯลฯ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>