โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน ปี 2557

 

wellcome

การประกันภัย คือการกระทำของบุคคลหมู่หนึ่ง ทำการโอนความเสี่ยงภัยของสมาชิกแต่ละคนเพื่อที่จะกระจายไปยังสมาชิกผู้ที่ได้รับความเสียหายทุกคนหรือเฉลี่ยความเสี่ยงภัยร่วมกัน

 

ประกาศโครงการยุวชนประกันภัย

ใบสมัครนักเรียน

ใบสมัครสถานศึกษา

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เกณฑ์การพิจาณาให้คะแนนตัดสินผลงานนักเรียน

เกณฑ์การพิจาณาให้คะแนนตัดสินผลงานสถานศึกษา